Sausserža Saldā Smarža

RUR 461.91

В наличии
4.8 звезд, основано на 87 отзывах

Описание

Senā Būnsboro viesnīca ir pārcietusi kara un miera laikus, piederējusi dažādiem īpašniekiem, un ļaudis runā, ka tajā spokojas

Kop b rn bas, kad Ouens k uva par meitenes pirmo m oto, Eiverija nav p rst jusi par vi u sap ot

Tagad Montgomeriju imene viesn cu atjauno, un Ouens ir galvenais darbu organiz t js

Vien gais, ko Ouens nebija iepl nojis, ir Eiverija Makteivi a Eiverijas vad t pic rija atrodas tie i pret viesn cai, t p c vi ai ir iesp ja v rot kas atjauno anas darbus un ieraudz t Ouenu jaun gaism

Viss norit saska oti, B nsboro viesn ca ir gatava atkl anai tie i laik

Похожие товары